Hegedűtanári állás Nyíregyházán

Pályázati határidő: 2016. február 8.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1 fő hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.02.15-2016.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészetoktatási intézményben hegedű tantárgy oktatása, továbbá a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátása. A munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hegedűtanár végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás Attila intézményvezető nyújt, a 06-42-504-347 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/360-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő hegedűtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1 fő hegedűtanár munkakörre.