Nógrád megyében fuvolatanárt keresnek

2017. április 6-ig várják a pályázatokat.

Salgótarjáni Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fuvola szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3182 Karancslapujtő , Petőfi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62. §-a írja elő.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, egyetem intézmény típusának megfelelő jogszabály által előírt végzettség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • motivációs levél,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. április 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertáné Lantos Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-20-779-8135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3182 Karancslapujtő , Petőfi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/902-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fuvola szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mocsaryiskola@gmail.com címen szerezhet.