Gordonka szakos tanárt keresnek Zalaegerszegen

2017. június 8-ig várják a pályázatokat.

Zalaegerszegi Tankerületi Központ Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola gordonkatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítésre, 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában gordonka tanítása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, gordonka szak,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; vagy az igénylés igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Könczöl Tímea intézményvezető nyújt, a 06303002764 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gordonka tanár.

vagy

 • személyesen: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja. A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.