Zongoratanári állás Pest megyében

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.

Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Albertirsai Tagintézménye zongora szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2730 Albertirsa, Luther utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongora tantárgy tanítása, valamint korrepetíciós feladatok teljesítése, az iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve szerinti tanítás, valamint a tanítással járó adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetem, zongora szakos tanár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • képzettséget igazoló dokumentum(ok),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának harmadik személlyel történő megismertetéséhez, a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kút utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/4-166/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Zongora szakos tanár.

vagy

  • elektronikus úton Takácsné Magyar Szilvia részére a tmszilvi@erkel-cegled.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. A pályázatok beérkeztetése után, a vezetőséggel történt egyeztetés alapján személyes elbeszélgetés a pályázóval, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erkelamicegled.lapunk.hu honlapon szerezhet.