Zongoratanári állás Törökszentmiklóson

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.

Karcagi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Zongora szakos tanári szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (1), (2) d, (2d), (2e), (5) bek.,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Zsolt intézményvezető nyújt, a +36 56 590 596 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Karcagi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I./6 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/099/3051-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.