Szolfézstanárt keresnek Hevesen

2017. november 30-ig várják a pályázatokat.

Egri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Hevesi József Általános Iskola és AMI Zeneművészeti Tagintézménye szolfézs szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3360 Heves, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

alapfokú művészetoktatás keretében szolfézs főtárgy/kötelező tárgy oktatása, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok egyéni munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szolfézstanár, zeneelmélet-tanár, ének-zene tanár,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Gulyás Katalin tagintézmény-vezető nyújt, a 06-36/545-395 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/79-171/2017, valamint a munkakör megnevezését: szolfézs szakos tanár.

vagy

  • elektronikus úton Szabó Imre Tiborné intézményvezető részére a hevesiskola.ig@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

  • személyesen: Szabó Imre Tiborné intézményvezető, Heves megye, 3360 Heves, Fő út 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.