Zongoratanárt keresnek Szentesen

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.02.15-2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kiss Bálint utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanítás, korrepetitori feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora szak,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kiss Bálint utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/6 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
  • Elektronikus úton Várkonyiné Mihály Erna intézményvezető részére a mihalyerna@lajthaszentes.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Várkonyiné Mihály Erna intézményvezető, Csongrád megye, 6600 Szentes, Kiss Bálint utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.