Fuvolatanári állás Füzesabonyban

2018. március 23-ig várják a pályázatokat.

Egri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fuvola szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Fuvola és furulya tantárgy oktatása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, fuvola szakos tanár vagy művészeti ágnak megfelelő művész,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardosné Barta Viktória intézményegység-vezető nyújt, a 06-36/343-875 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00022-23/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fuvola szakos tanár.

vagy

 • elektronikus úton Kardosné Barta Viktória intézményegység-vezető részére a zenesuli3390@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

 • személyesen: Kardosné Barta Viktória intézményegység-vezető, Heves megye, 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.