Zenekar-igazgatót keres a MÁO

2018. május 9-ig várják a pályázatokat.

Magyar Állami Operaház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Magyar Állami Operaház Zenekari Titkárság zenekar-igazgató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 irányítja és ellenőrzi a zenekar, a zenekari felügyelők valamint a hatályos szmsz szerint az irányítása alá tartozók munkáját, az adminisztratív, elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat;  figyelemmel kíséri az előadások zenei színvonalát, javaslatot tesz a megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre;  gondoskodik a zenekari munkavégzés szabályszerű beosztásáról és nyilvántartásáról, ellátja az ezt szolgáló adminisztratív, elszámolási és adatszolgáltatási munka felügyeletét;  irányítja és ellenőrzi a művészeti szervezők és zenekari ügyelők adminisztratív, elszámolási és adatszolgáltatási munkáját; 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség,
 • angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
 • előadó-művészeti intézménynél szerzett munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • vagy zenei együttesnél (zenekar) szerzett munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  további világnyelvekből nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 •  előadó-művészeti intézmény irányításában munkaviszony/közalkalmazotti jogviszonyban szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 •  vagy zenei együttes (zenekar) irányításában munkaviszony/közalkalmazotti jogviszonyban szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai vezetői elképzelés az intézmény zenekarának korszerű vezetői koncepciója,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Mónika nyújt, a 8147223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2710-1/2018/HUMAN , valamint a munkakör megnevezését: zenekari tag/zenekar-igazgató.

vagy

 •       Elektronikus úton Farkas Mónika humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető részére a farkasmoni@opera.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Farkas Mónika humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezető, Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18. fsz. Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalmát a megbízón és a véleményező bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatnak részletesen kell szólnia:

 • A zenekar szakmai fejlesztésével kapcsolatos koncepcióról.
 • A repertoár és a premier felkészülések mechanizmusáról, azok költséghatékony lebonyolításának kidolgozásáról.
 • Kötött próbarend kialakításának elveiről és szempontrendszeréről.
 • Az átmeneti kapacitáshiány kiküszöbölésére vonatkozó elképzelésekről.
 • Egyéb a pályázó által – a szakmai munka szempontjából – lényegesnek ítélt elképzeléseiről. A zenekar-igazgatót a főigazgató pályázat alapján legfeljebb 5 év határozott időre a Kjt. 23. § (1)-(3) bekezdései, valamint a Kjtvhr. 6/J. § alapján bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. Próbaidő 4 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.