Salgótarjánban fuvolatanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2018. július 1.

Salgótarjáni Tankerületi Központ Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62.§-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, /Egyetem intézmény típusának megfelelő, jogszabály által előírt végzettség,
  • büntetlen előélet,
  •  cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 1992. évi XXXIII. tv. 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
  • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Tibor intézményvezető nyújt, a 30/798-5987 vagy a 32/511-456 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, József Attila út 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/1748-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Fuvolatanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.