Hegedűtanári állás Nyírbátorban

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

Mátészalkai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbátori Tagintézménye hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartósan távollévő kolléga helyettesítésé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában hegedű tanári feladatok ellátása.A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, hegedű tanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 98.§ (14) bekezdésében foglalt feltételek megléte ( a nyelvvizsga kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt oklevél kiadásának feltételeit teljesítette és azt igazolni is tudja).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • pedagógus végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléshez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához(harmadik személlyel közléshez),
 • a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll (2) bekezdés d.) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok
 • 1 évnél nem régebbi orvosi egészségügyi alkalmassági vélemény,
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Irma tagintézmény vezető nyújt, a 06 42 281- 006; 06 42 281- 016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Mátészalkai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/150/00431-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: hegedű tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül, a kiválasztottak intézményvezető általi személyes meghallgatását követően, az intézményvezető által javasolt pályázó pályázati anyaga felterjesztésre kerül a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatójához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.