Szolfézstanárt keresnek Cegléden

Jelentkezési határidő: 2018. június 29.

Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Zeneismeret – szolfézs tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Kút utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézs tantárgy tanítása az iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve szerint, valamint a tanítással járó adminisztrációs feladatok pontos elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetem zeneismeret – szolfézs szakos tanár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • képzettségeket igazoló dokumentumok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kút utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/32-124/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Zeneismeret – szolfézs tanár.

vagy

  • elektronikus úton Takácsné Magyar Szilvia részére a tmszilvi@erkel-cegled.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra azt követően kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény honlapjának címe: www.erkelamicegled.lapunk.hu