Derecskén hegedűtanárt keresnek

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 28.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Szováti út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, /egyetem, hegedű szak, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • a pályázó vállalja a Derecskei Járás illetékességi területén belül történő munkavégzést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolati példánya,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálóczi Gábor igazgató úr nyújt, a 06 54/410-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Pálóczi Gábor igazgató úr részére a bocskaiami.derecske@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi központ igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a tankerületi központ fenntartja. A pályázatot e-mailben kérjük megküldeni az intézmény részére. Az e-mail tárgyába kérjük írják be “PÁLYÁZAT – Hegedű tanár”.