A MAGYAR ZENEMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

PREAMBULUM

Alulírott Alapító, Kertész Andrással közösen kialakított eszméktől és céloktól vezérelve, hogy támogassam a magyar klasszikus zene és a magyar muzsikusok érvényesülését itthon és külföldön, és az ennek érdekében megvalósított MusiciansWho internetes portál működtetése biztosított legyen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:378 – 3:404. §-ban foglalt rendelkezései alapján, illetve az Alapító 01-03/2014.08.18. sz. Alapítói Határozatoknak megfelelően az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el:

1. AZ ALAPÍTÓ

Az Alapítvány alapítója Dr. Lakatos Péter (lakcím: 1124 Budapest, Fodor u. 69.; anyja leánykori neve: Lovas Irén; a továbbiakban: „Alapító”).

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Az Alapítvány magyar elnevezése: Magyar Zeneművészeti Alapítvány

Az Alapítvány angol nyelvű elnevezése: Hungarian Classical Music Foundation

3. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

Az Alapítvány székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 14., A épület

4. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.1 Az Alapítvány célja Magyarország legnagyobb komolyzenei adatbázisának létrehozása egy internetes portálon keresztül, amely

4.1.1 a klasszikus zenét népszerűsíti;

4.1.2 a magyar fiatalok pályakezdését segíti;

4.1.3 képviseli és bemutatja a magyar klasszikus zenét és zenészeket itthon és külföldön; és

4.1.4 minden komolyzenével kapcsolatos magyar és külföldi információt összegyűjt, és rendszerezve eljuttatja a zenészekhez és az érdeklődőkhöz.

4.2 Az Alapítvány további célja, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyonon túl további pénzbeli és természetbeni céltámogatások lehetőségét felkutatva és a céltámogatásokat megszerezve biztosítsa az internetes portál fenntartását, frissítését és karbantartását.

4.3 Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: „Civiltv.”) alapján nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, illetve kulturális közhasznú tevékenységet folytat. E közhasznú tevékenységet az Alapítvány nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, illetve kulturális közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatokat az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében megjelölt jogszabályhelyek írják elő.

4.4 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagai támogatást nem nyújt.

4.5 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

4.6 Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

4.6 Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre.

5. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

5.1 Az Alapító az Alapítvány részére, annak alapításakor összesen 1.000.000,- Ft (azaz: egymillió forint)

készpénzt bocsátott rendelkezésre.

5.2 Az Alapítvány vagyona és a csatlakozásokból befolyt összegek a MusiciansWho Internetes portál üzemeltetésére, fejlesztésére és azzal kapcsolatos marketing tevékenységre, valamint az Alapítvány céljával összhangban álló esetleges ösztöndíjak, pályázatok és kérelmek kifizetésére, az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségek térítésére, illetve az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott egyéb célok megvalósítása érdekében használhatók fel. Az Alapítvány induló vagyona törzsvagyont képez. Az Alapítványnak nyújtott céltámogatások és csatlakozások nem képezik a törzsvagyon részét. A törzsvagyon, annak hozama és a csatlakozásokból befolyt teljes összeg felhasználható az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljaira.

5.3 Az Alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

5.4 Az Alapítvány nyílt alapítvány. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatja, azzal, hogy a csatlakozó személyek csatlakozói státuszt szereznek, amely nem érinti az Alapító Alapítvánnyal kapcsolatos jogait. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más személyek is részesülhetnek.

5.5 Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat az Alapító Okirat 4.5 pontjára figyelemmel, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége.

5.6 Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

6. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE

6.1 Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium tagjainak száma három (3) és a Kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időtartamra jelöli ki. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

6.1.1 Dr. Lakatos Péter, a Kuratórium társelnöke és egyben az Alapító (lakcím: 1124 Budapest, Fodor u. 69.; anyja leánykori neve: Lovas Irén);

6.1.2 Kertész András, a Kuratórium társelnöke (lakcím: 1083 Budapest, Práter utca 34. 2/9 a.; anyja leánykori neve: Fejér Katalin); és

6.1.3 Dr. Tóth Péter, a Kuratórium tagja (lakcím: 1118 Budapest, Villányi út 83-85. D. épület; anyja leánykori neve: Szentmiklósi Mária).

6.2 A Kuratórium tagja csak olyan természetes személy lehet, aki megfelel a Ptk. 3:22. és 3:397. §- ban, valamint a Civiltv. 38 és 39. §- ban foglalt szabályoknak. A Kuratórium tagjai közül legalább kettőnek belföldi  lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium tagjai e tisztség elfogadásáról szóló elfogadó nyilatkozatban kötelesek az előbbi feltételek meglétéről írásban nyilatkozni.

6.3 A Kuratórium tagjai e tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

6.4 Az Alapítvány képviselője a Kuratórium tagjai közül Kertész András. Az Alapítvány képviselője jogosult az Alapítvány igazgatója címének viselésére.

6.5 Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai közül kizárólag Kertész András rendelkezik önállóan az Alapítvány bankszámlája felett.

6.6 Az Alapító a Ptk. 3:398. § (2) bekezdésének korlátai között saját hatáskörében önállóan, indokolási kötelezettség mellett dönthet a Kuratórium összetételének megváltoztatásáról, így egy vagy több Kuratóriumi tag visszahívásáról.

6.7 A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról és saját működési rendjének kialakításáról.

6.8 Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.

6.9 A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

6.10 A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

6.11 A Kuratóriumot bármely társelnök önállóan írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés napirendjéről leírást kapnak.

6.12 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor minden tag jelen van.

6.13 A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

6.14 A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető (jegyzőkönyv) készül. A Kuratórium gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) (határozatok könyve). A határozatok könyvét tartalmazó nyilvántartást a Kuratórium az Alapítvány székhelyén vezeti.

6.15 A Kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves beszámoló és a közhasznú jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet és a Kuratórium azt köteles a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

6.16 A Kuratórium gondoskodik döntéseinek az érintettekkel való közléséről a döntés meghozatalától számított tíz (10) naptári napon belül ajánlott postai küldemény útján, illetve a székhelyén történő kifüggesztéssel továbbá döntéseit közzé teszi az Alapítvány internetes honlapján (www.musicianswho.hu).

6.17 A Kuratórium előzetes írásbeli kérés alapján biztosítja az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést az Alapítvány székhelyén, munkanapokon 9 és 17 óra között. Ezen iratokról – saját költségén bárki másolat készítését kérheti.

6.18 A Kuratórium évente egy alkalommal az Alapítvány székhelyén kihirdeti a közhasznú tevékenységek, illetve az Alapítvány működésének rövid ismertetését, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját és éves gazdálkodásának főbb adatait.

6.19 Az Alapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, beszámolási kötelezettségéről, illetve ezek nyilvánosságáról az Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott MusiciansWho internetes portálon keresztül gondoskodik.

6.20 A Kuratórium tagjaival szemben a Ptk-ban és a Civiltv-ben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem állhat fenn, a Kuratórium tagja a vele szemben fennálló kizáró és összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul az Alapítónak bejelenteni.

6.21 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) élettársa (a továbbiakban együttesen: „Hozzátartozó”) a határozat alapján:

6.21.1 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy

6.21.2 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

6.22 A Kuratórium tagja, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7.1 A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrző szerve.

7.2 A Felügyelő Bizottság tagjainak száma három (3) és a Felügyelő Bizottsági tagokat az Alapító határozatlan időtartamra jelöli ki. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

7.2.1 Dr. Köves Péter (lakcím: 1026 Budapest, Virág árok 10.; anyja leánykori neve: Keller Edit);

7.2.2 Richard Lock (lakcím: 1026 Budapest, Ábrányi Emil u. 6.; anyja leánykori neve: Helen Somerset); és

7.2.3 László József (lakcím: 2120 Dunakeszi, Csokonai u. 10.; anyja leánykori neve: Nagy Margit).

7.3 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni.

7.4 A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

7.5 A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben a Ptk-ban és a Civiltv-ben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem állhat fenn, a Felügyelő Bizottság tagja a vele szemben fennálló kizáró és összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul az Alapítónak bejelenteni.

7.6 A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

7.6.1 az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; vagy

7.6.2 a Kuratórium tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel.

7.7 A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc (30) napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

8. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

8.1 Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. 3:402-404. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okirat szellemének megfelelő tartalommal a Ptk. és a Civiltv. rendelkezései alkalmazandók.

9.2 Az Alapítvány jogi személy.

Az Alapító az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2014. augusztus hó 18. napján 01-03/2014.08.18. szám alatt meghozott Alapítói Határozatoknak megfelelően készítette el és írta alá Budapesten, 2014. augusztus hó 18. napján:

 

____________________________________

Dr. Lakatos Péter
Alapító